Algemene Voorwaarden - Sincerus Letselschade

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sincerus Letselschade B.V.

 • Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Sincerus: Sincerus Letselschade B.V.,
 • Cliënt: de opdrachtgever van Sincerus.
 • De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Sincerus en cliënt (overeenkomst van belangenbehartiging).
 • Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sincerus en cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Sincerus is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten.
 • Overeenkomst
 • De overeenkomst moet worden geduid als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Sincerus verplicht zich buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten voor cliënt, die verband houden met de belangenbehartiging van cliënt ten opzichte van de (potentieel) aansprakelijke partij. Boek 7, Titel 7, Afd. 1 BW is op de overeenkomst van toepassing, voor zover hiervan in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet van wordt afgeweken.
 • Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Sincerus, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 • De werkzaamheden strekken ertoe dat de geleden en nog te lijden schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk wordt verhaald. Sincerus zal bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Sincerus kan evenwel niet garanderen of waarborgen dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
 • De overeenkomst omvat mede de bevoegdheid om namens en voor rekening van cliënt -binnen het kader van de opdracht- rechtshandelingen te (laten) verrichten.
 • Informatieverstrekking
 • Cliënt is gehouden alle gegevens, stukken en overige informatiedragers, die naar het oordeel van Sincerus zijn vereist voor uitvoering van de overeenkomst, tijdig, vulledig en in de door Sincerus gewenste vorm en wijze aan Sincerus ter beschikking te stellen. Cliënt staat in en is verantwoordelijk voor de juistheid, vulledigheid en betrouwbaarheid van de door, dan wel namens hem/haar aan Sincerus verstrekte informatie. Terzake wordt door Sincerus geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
 • Indien de onder lid 1 van dit artikel bedoelde informatie niet dan wel niet tijdig door en/of namens cliënt aan Sincerus wordt verstrekt, is Sincerus gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke mededeling daarvan aan cliënt, te beëindigen.

De voor beëindiging geldende termijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum van de dagtekening van de brief waarin die schriftelijke mededeling staat vermeld, na het verstrijken waarvan de beëindiging is geformaliseerd.

 • Het in de laatste vulzin van lid 2 van dit artikel bepaalde geldt eveneens indien en voor zover de door en/of namens cliënt verschafte informatie niet juist, niet vulledig dan wel niet betrouwbaar blijkt te zijn. Indien Sincerus schade lijdt ten gevulge van een schending van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, kan cliënt tot schadeloosstelling gehouden zijn.
 • Cliënt gaat ermee akkoord dat informatie ter beschikking mag worden gesteld aan de Letselschadespecialist van Sincerus respectievelijk diens medewerker(-s), die, ter behartiging van de belangen van cliënt, deze informatie voor zover van belang mag doorgeven aan de (WA-assuradeur van) wederpartij overige, bij de belangenbehartiging betrokken derden.
 • Honorarium en kosten
 • Partijen zijn gehouden aan de afspraken over het honorarium en de kosten, zoals overeengekomen in de tussen partijen afgesloten overeenkomst.
 • Bewaartermijn
 • Het met de uitvoering van de overeenkomst aangelegde dossier zal gedurende een periode van tien jaren door Sincerus worden bewaard. Zulks met als datum gerekend de datum waarop Sincerus de laatste (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak heeft verricht.
 • Na het verstrijken van de in sub 1 van dit artikel genoemde termijn draagt Sincerus zorg voor vernietiging van het dossier.
 • Indien en voor zover cliënt zulks verzoekt, wordt het dossier door Sincerus aan cliënt geretourneerd. Een verzoek om retourzending dient minimaal één maand voor het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn door Sincerus te zijn ontvangen.
 • Aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van Sincerus is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Sincerus afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Mocht, om welke reden dan ook, krachtens deze verzekering geen uitkering plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Sincerus beperkt tot het bedrag dat krachtens de overeenkomst bij cliënt in rekening werd gebracht.
 • Sincerus is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk.
 • Ongeacht het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde geldt dat iedere aansprakelijkheid van Sincerus vervalt, indien cliënt niet binnen een termijn van een jaar, zulks nadat cliënt bekend is geworden, althans redelijkerwijze had kunnen worden met het voorval dat tot aansprakelijkheid zou kunnen leiden, schriftelijk en gemotiveerd ter zake een klacht bij Sincerus heeft ingediend.
 • Klachtenreglement
 • Van deze Algemene Voorwaarden maakt eveneens onderdeel uit het klachtenreglement, zoals dat door Sincerus is vastgesteld.
 • Toezending van een exemplaar van het klachtenreglement geschiedt op verzoek van cliënt.
 • Sincerus is bevoegd om het klachtenreglement te wijzigen.

X     Tussentijdse beëindiging

 • Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zijn de artikelen 7:408 tot en met 7:411 BW van toepassing.

.

XI   Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de rechtsverhouding tussen Sincerus en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen cliënt en Sincerus kennis te nemen.

XII  Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 november 2014 en vervangen voorgaande edities vulledig en per direct.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 9 oktober 2014 gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel.

Direct antwoord op al uw vragen

Scroll naar boven