Klachtenreglement - Sincerus Letselschade

Klachtenreglement

Sincerus Letselschade zal er alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Mocht u desondanks niet geheel tevreden zijn, dan kunt u dit uiteraard met uw Letselschadespecialist bespreken. Heeft u nadien nog steeds een klacht, dan kunt u gebruik maken van onderstaande klachtenregeling.

  • Artikel 1

Een klacht kan schriftelijk of per e-mail (info@sincerusletselschade.nl) worden ingediend.
Een schriftelijke klacht kan worden gericht aan Sincerus Letselschade, Postbus 1021, 7801 BA Emmen, t.a.v. de directie.

  • Artikel 2

De directie handelt zelf de klacht af. De ontvangst en de inhoud van de klacht wordt binnen drie werkdagen aan u schriftelijk bevestigd.

De klachtbehandeling omvat in elk geval het opvragen en beoordelen van het dossier, het informeren bij de verantwoordelijke Letselschadespecialist(en), alsmede het (eventueel) horen van de klager respectievelijk het vragen om nadere inlichtingen (schriftelijk danwel mondeling) van de klager.

Het streven is om binnen een termijn van zes weken, behoudens nader beargumenteerde uitzondering, tot een bevredigende oplossing te komen.

  • Artikel 3

De beoordeling van de klacht respectievelijk het oordeel omtrent de juistheid van de klacht wordt binnen de hiervoor aangegeven termijn verstrekt, voorzien van argumenten ter zake. Zowel de klager als de Letselschadespecialist(en) ontvangen een afschrift van de behandeling.

  • Artikel 4

De klacht kan geheel of gedeeltelijk gegrond worden verklaard, dan wel worden afgewezen.

Geheel of gedeeltelijke erkenning:
Bij erkenning van de klacht wordt de klager gevraagd of deze nog het vertrouwen in de desbetreffende Letselschadespecialist en/of Sincerus Letselschade bezit. Het is mogelijk dat bezien wordt of en in hoeverre het dossier kan worden overgedragen aan een andere Letselschadespecialist.
Klager en de directie/klachtenfunctionaris treden daartoe met elkaar in overleg.
Is dit vertrouwen niet (meer) aanwezig, dan zal de Sincerus Letselschade medewerking verlenen aan een overdracht van het dossier aan een andere belangenbehartiger, zulks onder de voorwaarden, zoals neergelegd in de overeenkomst van belangenbehartiging.

Afwijzing van de klacht:
De afwijzing geschiedt met kracht van argumenten. Indien en voor zover, onverhoopt, de klager van opvatting is dat desalniettemin het vertrouwen in de behandeling door Sincerus Letselschade niet (meer) voorhanden is, zal medewerking worden verleend aan overdracht van het dossier aan een andere belangenbehartiger, zulks. onder de voorwaarden, zoals neergelegd in de overeenkomst van belangenbehartiging.

  • Artikel 5

Het oordeel van de klachtenfunctionaris aangaande de klacht is niet vatbaar voor
(her-)beoordeling door de directie, tenzij klager daartoe, door de directie te beoordelen, argumenten aanvoert.
De behandeling van de (aanvullende) klacht betreft enkel die van de schriftelijke stukken; hoor- en wederhoor van zowel klager als Letselschadespecialist(en) is niet aan de orde.
De directie zal in dit voorkomende geval binnen vier weken na bevestiging van ontvangst van de (aanvullende) klacht schriftelijk en met redengeving een beoordeling verstrekken.

  1. Artikel 6

Onderhavig klachtenreglement laat de rechten en verplichtingen van partijen, zoals voortvloeiende uit de overeenkomst van belangenbehartiging, alsmede de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, onverlet.

  1. Artikel 7

Van de ontvangen klachten en de afhandeling daarvan houdt Sincerus Letselschade een goede administratie bij.

  • Artikel 8

Als de klachtenbehandeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, staat het klager vrij zich te wenden tot het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad, Postbus 93309, 2509 AH Den Haag.

  • Artikel 9

Dit klachtenreglement treedt op 1 oktober 2014 in werking en is gepubliceerd op de website www.sincerusletselschade.nl

Direct antwoord op al uw vragen

Scroll naar boven